NC ER – sähköjärjestelmän hätätilaan varautuminen ja siitä palautuminen tuotantolaitoksessa

ALTENin asiakas on sähköntuotantoon keskittyvä toimija Suomessa. Tämän projektin tavoitteena oli varmistaa sähköntuotantolaitoksen sähkönsaanti. Eli se, että asiakkaan laitos pystyy itse tuottamaan sähköä eikä ole riippuvainen valtakunnan sähköntuotannosta. Tämä tehtiin lisäämällä asiakkaan toiselle sähköntuotantoyksikölle varavoimageneraattori ja toiselle sähköntuotantoyksikölle varavoimakoneen polttoainekapasiteettia.

Syynä projektin käynnistämiselle oli Euroopan komission NC ER -asetus (2017/2196), joka vaatii, että merkittävien sähköntuotantolaitosten kriittiset laitteet ovat käytettävissä vähintään 24 tuntia mahdollisen valtakunnan verkon sähkökatkon sattuessa.

NC ER velvoittaa siirtoverkonhaltijat tekemään kaksi suunnitelmaa. (Suomessa siirtoverkonhaltija on valtion verkkoyhtiö Fingrid.) Näitä ovat:

  • Järjestelmän varautumissuunnitelma, joka sisältää manuaaliset toimenpiteet ja automatiikat, joilla pyritään estämään järjestelmän joutuminen suurhäiriötilaan silloin, kun kantaverkko on hätätilassa sekä
  • Käytönpalautussuunnitelma, joka puolestaan sisältää manuaaliset toimenpiteet ja automatiikat, joilla suurhäiriötilassa suoritetaan käytön palautus.

Projektin sidosryhmä oli laaja

Projektin sidosryhmiä olivat Euroopan komissio (NC ER -asetus, 2017/2196) ja valtion verkkoyhtiö Fingrid, joka valvoo Suomen kantaverkkoa ja sitä, että siihen liittyvät projektit suoritetaan EU-asetusten mukaisesti. Lisäksi sidosryhmiin kuului varavoimakoneen valmistaja sekä asiakkaan puolelta sähköntuotannonasiantuntija. ALTENin puolelta projektissa oli mukana esisuunnittelun-, perussuunnittelun- ja toteutussuunnittelun asiantuntijoita.

ALTEN vastasi kokonaisvaltaisesta suunnittelutyöstä

ALTEN vastasi projektissa kokonaisvaltaisesta sähkö-, instrumentti- ja automaatiosuunnittelutyöstä, jonka tavoitteena oli se, että asiakas täyttää Fingridin vaateet eli EU:n komission asettamat vaatimukset.

Projekti käynnistyi koko sähkötuotantolaitoksen eri prosessien varavoimatarpeiden ja varavoimaverkon kartoituksella. Kartoituksen jälkeen alkoi esisuunnitteluvaihe, jota seurasi perussuunnittelu. Perussunnittelutyö sisälsi kahden sähköntuotantoyksikön muutoksessa tarvittavien laitteiden hankintadokumenttien laatimisen. Perussuunnittelun jälkeen aloitettiin kaikkien osa-alueiden yksityiskohtainen muutossuunnittelu.

ALTENin asiantuntijana projektissa toimi varavoimasuunnittelun asiantuntija

ALTENin varavoimasuunnittelun asiantuntija vastasi projektin aikataulusta ja hankintamateriaalin työstämisestä sekä varavoimakoneen aiheuttamasta laitoksen automaation ja sähkönjakelun laajennuksesta.

Projektissa hyödynnettiin Neplan- ja Febdoc -verkon laskentatyökaluja.

Projekti sujui hyvin. NC ER -vaatimus oli, että projekti saadaan valmiiksi 2022 loppuun mennessä – ALTEN sai projektin valmiiksi ennen vaadittua päivämäärää ja alle arvioidun tavoitetuntimäärän.