Pilvi & infrastruktuuri

Pilveen ja yhä pidemmälle

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Vuoden 2020 pandemia, laajalti yleistynyt etätyö ja palveluiden lisääntyvä digitalisaatio ovat saaneet suuren joukon yrityksiä kiihdyttämään digitaalista murrosta. IT-osastojen on nyt harkittava uudestaan IT-infrastruktuuria, pyrittävä tekemään siitä ketterämpi ja siirryttävä kohti pilveä.

Pilveen siirtyminen tarkoittaa, että organisaatio vie IT-järjestelmänsä, sovelluksensa, tietonsa ja palvelunsa paikallisen konesalin perinteisestä infrastruktuurista pilviympäristöön. Usein tämä pitää sisällään fyysisten palvelimien ja kokonaisten datakeskusten siirtämisen julkisille, yksityisille tai hybridipilvialustoille.

Tämä lähestymistapa tuo useita etuja. Muutoksen avulla yritykset voivat vähentää infrastruktuuri-, laitteisto- ja ylläpitokustannuksiaan sekä hyötyä joustavista, mukautuvista, yhteistyötä tukevista ja turvallisista työkaluista ja palveluista.

Luotettavuus: ehdoton lähtökohta

Digitalisaatio edellyttää nyt yrityksiltä tietojärjestelmien turvallisuuden, saatavuuden ja kestävyyden varmistamista kaikkina aikoina. Vaikka pilvipalveluiden etuna on korkea skaalautuvuus, siirtymä voi olla monimutkainen ja johtaa siksi virheisiin ja jopa palvelukatkoihin.

Site Reliability Engineering (SRE) vastaa tällä hetkellä tarpeeseen yhdistää nopea kehitys ja luotettava palvelu. Tämä DevOps-kulttuuriin pohjautuva lähestymistapa pyrkii ylläpitämään ja parantamaan sovellusten suorituskykyä ja saatavuutta sekä nopeuttamaan toimituksia automatisoimalla eniten aikaa vievät testaus-, käyttöönotto- ja havainnointitehtävät. SRE vahvistaa yhteistyötä kehitys- ja tuotantotiimien välillä, auttaa vähentämään infrastruktuurin ja resurssien hallintakustannuksia sekä parantaa merkittävästi asiakastyytyväisyyttä.

ALTEN tukee asiakkaitaan koko muutoksen ajan riippumatta heidän pilviympäristönsä kypsyystasosta. Tämä kattaa kaiken pilvisiirtymästrategian määrittelystä hallintamallin toteuttamiseen, sisältäen toimintamallin kehittämisen, käyttöönottojen automatisoinnin ja sisäisten tiimien koulutuksen. Palvelut perustuvat hyväksi havaittuihin menetelmiin ja neljään keskeiseen pilariin: pilvisiirtymän konsultointi, palveluiden rakentaminen ja siirtäminen pilveen, Site Reliability Engineering ja pilviresurssien taloudellinen optimointi.

Konsultoi – Integroi – Siirrä – Automatisoi

Asiantuntemuksemme

Pilvisiirtymän konsultointi

Tavoite
Tukea yritystäsi kaikissa siirtymän vaiheissa

ALTEN tarjoaa sinulle kattavaan tietojärjestelmien tuntemukseen perustuvaa näkemystä ja asiantuntemusta pilvisiirtymässä.  Tuemme yritystäsi eri pilvialustojen integraatiossa, paikallisen infrastruktuurisi optimoinnissa, pilvinatiivien sovellustesi kehittämisessä sekä uuden toimintamallin ja automaatioketjujen käyttöönotossa yksityisessä ja julkisessa pilvessä. Työhömme voi sisältyä:

 • Pilvimatkasi määrittäminen
  Resursseihin tai tuloksiin sitoutunut konsultointi IT-järjestelmäsi siirtymästrategiassa.
 • Infrastruktuurisi perusta
  Tuki pilven hallintamallin, tietoturva- ja yhteysstandardien sekä arkkitehtuurimallien määrittämisessä siten, että sovellustesi isännöinti kohteena olevassa IT-järjestelmässä saadaan varmistettua. 
 • Pilvikypsyyden auditointi  
  Nykyisten järjestelmien tarkastelu ja päätöshierarkian määrittely kohteena olevien sovellusten arkkitehtuurien mallintamista varten. 
 • Liiketoimintatapausten tarkastelu 
  Taloudellisen mallin määrittely siten, että yhdistetään kohteena olevan IT-järjestelmän toteuttamisen sekä nykyisen järjestelmän hallinnan vaikutukset. Integraatiopanosten arviointi suhteessa operatiivisiin säästöihin.

Referenssi
Täydellisen ekosysteemin rakentaminen

ALTEN tuki hiljattain asiakastaan kokonaisen ekosysteemin rakentamisessa toimialaa koskevan tiedon yhteen kokoamiseksi. Alustan ensisijainen tavoite oli tuoda kaikkien alan toimijoiden saataville se valtava tietomäärä, joka aiemmin rajoittui yhtiökohtaisiin tai toiminnallisiin siiloihin, sekä mahdollistaa jokaiselle pääsy oikeaan tietoon oikeaan aikaan.

Palveluiden rakentaminen ja siirtäminen pilveen

Tavoite
Tukea olemassa olevien sovellusten siirtoa ja pilvinatiivien sovellusten integrointia

Sovellusten nopeampi integrointi ja siirtäminen pilveen on merkittävä haaste asiakkaillemme. Kun tähän kuluu liikaa aikaa, seurauksena voi olla monimutkainen toiminnallinen tai rakenteellinen rinnakkaiskäyttö (Double Run).

Vähentääkseen murroksen kustannuksia ALTEN kouluttaa konsulttejaan pilviteknologioihin ja hyödyntää sopivia ​​työkaluja ja osaamista:

 • Sertifioiduilla pilvi- ja DevOps-arkkitehdeillämme ja asiantuntijoillamme on kattavat SMACS-taidot (Social, Mobile, Analytics, Cloud, Security).
 • Automaatio on tämän päivän avainsana pilven suorituskyvyssä. Kaikki konsulttimme hallitsevat suunnittelun ja infrastruktuurin kehittämisen.
 • Käytämme DevOps-kieliä ja -menetelmiä kuten Infra as Code infrastruktuurin tehokkaampaan hallintaan ja ylläpitoon.
 • Laajoissa siirtymissä konsulttimme tukevat sinua sekä yksinkertaisten että monimutkaisten kriittisten sovellusten siirrossa. Samalla he varmistavat, että kustannukset pysyvät tasapainossa suhteessa suorituskykyyn.

Referenssi
Sovelluksen ylläpito

Asiakkaamme päätti ulkoistaa 100/150-sovellustensa ylläpidon yhdelle yritykselle osana toimintojensa yhdistämistä. ALTEN on asiantuntija tehokkaiden ja joustavien palvelukeskusten perustamisessa. Meidät valittiin rakentamaan sovellushallinta onnistuneesti, toteuttamaan ketterä menetelmä, määrittämään jatkuva integrointi ja käyttöönotto sekä siirtämään IT-ympäristöt Azuren pilvialustalle.

Site Reliability Engineering (SRE)

Tavoite
Varmistaa sovellustesi luotettavuus siirron aikana ja sen jälkeen SRE:hen perustuvan toimintamallin avulla

Siirtymä julkiseen tai yksityiseen pilveen muuttaa asiakkaidemme tietojärjestelmiä läpikotaisin. Asiakkaat panostavat nyt pilvinatiivien palveluiden migraatioon ja kehittämiseen, ja odottavat pilvialustojen palveluntarjoajien myös vastaavan uuden mallin toimintavarmuudesta.  Jotta järjestelmä olisi ehdottoman luotettava, keskitetty ja joustava, sen on kuitenkin myös varmistettava, että sovellukset voidaan viedä tuotantoon.

SRE on DevOpsin operatiivinen soveltamismuoto, jonka tarkoitus on varmistaa sovellusten luotettava toiminta. Google käynnisti sovellusten julkaisuhallinnassaan tämän lähestymistavan, jonka taustalla on halu yhdistää nopea kehitys ja digitaalisten palveluiden toiminnan ennakoitavuus. SRE tuo yrityksille useita etuja, kuten:

 • Sovelluksen suorituskyvyn ja saatavuuden ylläpitäminen ja parantaminen.
 • Päivitysten ja ominaisuuksien nopeampi käyttöönotto, joka perustuu eniten aikaa vievien testaus-, käyttöönotto- ja havainnointitehtävien automatisointiin.
 • Kehitys- ja tuotantotiimien välisen yhteistyön vahvistaminen.
 • Infrastruktuuriin ja resurssienhallintaan liittyvien kustannusten vähentäminen.

SRE-lähestymistapa tuottaa luotettavampia ja tehokkaampia palveluja, ja parantaa viime kädessä merkittävästi asiakastyytyväisyyttä. Se on siksi kiinnostava ratkaisu tarpeeseen muuttaa asiakkaiden toimintamallia, vaikka lähestymistapa edellyttäisi sovittamista perinteiseen IT-ympäristöön. Asiakkaidensa tukemiseksi ALTEN on siksi suunnitellut erityisen viitekehyksen, jonka perusteita ovat:

 • Palaute: SRE-lähestymistavan ja sen piirteiden, metodologian ja automaatiotyökalujen esittely konkreettisten yritysesimerkkien avulla.
 • Kypsyysanalyysi: Yrityksesi SRE-kypsyystason perusteellinen auditointi, jossa voidaan huomioida inhimilliset, ei-inhimilliset, teolliset ja toiminnalliset resurssit.
  Muodostamme selkeän matriisin kunkin henkilön roolista organisaatiossa, jota on uudistettu SRE:n integroimiseksi toimintaan. Teemme tämän tarkastelemalla työkaluketjua, menettelytapoja digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä toimintaprosesseja.
 • SRE-pilottivaihe: SRE:n käyttöönotto pilottisovelluksessa tavoitteena tunnistaa SRE:n toteuttamista kenties edistävät tai vaikeuttavat tekniset ja rakenteelliset tekijät.
 • Skaalaus: Kokeiluun perustuva määritelmä toimintasuunnitelmasta SRE:n integroimiseksi koko yritykseesi organisaatiomuutosten, erityiskoulutuksen tai uusien työkalujen avulla.

Reference
Uuden toimintamallin luominen

Asiakas halusi nopeuttaa ja vahvistaa siirtymää julkiseen pilveen, ja pyysi siksi ALTENia perustamaan organisaatioon uuden toimintamallin sekä määrittelemään, tuottamaan ja automatisoimaan uudet prosessit. Asiantuntijamme tarjosivat talon sisäisille tiimeille tehokasta tukea pilvisiirtymään, automaatioon, valvontaan ja hälytyksiin liittyvissä teknisissä kysymyksissä sekä tietoisuuden lisäämiseksi ja DevOps-kulttuurin luomiseksi.

Pilven kustannushallinta (FinOps)

Tavoite
Optimoida yrityksesi monipilvijärjestelmän kustannukset integraation ja käyttöönoton jälkeen

FinOps-lähestymistapa on tarkoitettu pilvimigraation ja yleensäkin yrityksen IT-resurssien käyttökustannusten seurantaan ja optimointiin. Se varmistaa, että palvelut ovat taloudellisesti kestäviä. Kyse ei ole vain säästöistä, vaan myös tiimien välisen yhteistyön, suorituskyvyn ja teknologisten valintojen parantamisesta ketterien menetelmien avulla, sekä viime kädessä paremmista investoinneista. 

Voimme auttaa sinua hallitsemaan, johtamaan ja optimoimaan pilveen liittyviä taloudellisia resurssejasi sekä ilmoittaa sinulle resurssien liikakäytöstä tai tuhlauksesta. Tuemme myös talousosastoasi siirtymässä pääomakustannuksista (CAPEX) toimintakustannuksiin (OPEX).

Toimintamme keskittyy pääasiassa:

 • Monipilvi- ja monipalveluratkaisujen kustannusten hallinta
 • Kustannusten konsolidointityökalujen, automatisoitujen prosessien ja sopivien hallintapaneelien käyttöönotto ja hallinta
 • Tuki pilven uusien käyttötapojen omaksumisessa
 • Valvonta ja varoitukset liikakäytöstä
 • Sovellusbudjettien ja monipilviskenaarioiden laatiminen
 • Pilvihallinnan tuki
 • Päätöksenteon tuki

Referenssi
Kustannusten ja resurssien hallinta

ALTEN oli pilvimigraation tukena asiakkaalle, joka halusi lisäksi hyödyntää asiantuntemustamme kustannusten ja resurssien hallinnassa. Tiimimme työskenteli siksi siirtymään sidottujen taloudellisten resurssien optimoimiseksi osana 3. tason sovellustukea ja IT-infrastruktuurin hallintaa. Valvonta-, hälytys- ja raportointityökalut on otettu käyttöön parantamaan poikkeamien käsittelyn laatua sekä IT-ympäristön optimoimiseksi ja pilven käytön hallitsemiseksi.

Yhteistyökumppanimme