Valmistus

Nopeuta alasi muutosta teollisuudessa

Kiinnostaako yhteistyö?

Haluatko liittyä joukkoomme?

Valmistus on muutosstrategiasi ytimessä, sillä sen avulla voit varmistaa korkealaatuisen tuotannon yhä vaativammissa ympäristöissä. Luotettavien, tehokkaiden, joustavien ja kestävien valmistusprosessien suunnittelu on keskeistä ALTENin valmistukseen liittyvässä toiminnassa.

Tuotannon automaation ja robotisoinnin jälkeen Factory 4.0:n tukipilareita ovat uudet teknologiat, kuten IoT, 5G, pilvilaskentadata ja ennakoivan ylläpidon data. ALTENin tuki ja asiantuntemus auttavat sinua sopeutumaan markkinoiden kehitykseen ja reagoimaan siihen nopeasti.

Kohti Factory 4.0 -tehdasta toiminnallisen huipputason saavuttamiseksi teollisessa järjestelmässä

Teollisuuden muutos kohti Factory 4.0 -tehtaita tähtää uuteen yhteistyöhön ihmisten ja koneiden välillä. Tämä tapahtuu luomalla yhteyksiä sekä järjestelmien välille että kumppaneiden ja asiakkaiden suuntaan. Tämä kehitys tähtää siihen, että yritykset voivat optimoida ja järkeistää arvoketjuaan suunnittelusta tuotantoon. Muutoksessa on tietysti huomioitava ympäristövaikutukset, sillä teollisuus tuottaa yli 20 % maailman kasvihuonekaasujen päästöistä.

ALTEN vastaa näihin haasteisiin asettamalla ihmiset teollisen järjestelmän keskiöön ja varmistamalla muutoksen koko ketjun päästä päähän. ALTENin tuotantoprosessien palvelut kurovat umpeen kuilun suunnittelun ja valmistuksen välillä. Tämä nopeuttaa tuloa markkinoille, turvaa tavarat ja ihmiset sekä rajoittaa prosessin ympäristövaikutuksia.

Pitkä asiantuntemuksemme kaikilla teollisuuden ja liiketoiminnan aloilla merkitsee, että voimme tarjota todellista lisäarvoa suurille teollisille toimijoille. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin palveluilla, jotka rakentuvat neljän pilarin ympärille: yhteissuunnittelu & teollinen arkkitehtuuri, teollistuminen, teollisen suorituskyvyn parantaminen ja Factory 4.0:n digitaalinen murros.

Optimoi – Paranna – Digitalisoi – Muuta.

Asiantuntemuksemme

Yhteissuunnittelu ja teollinen arkkitehtuuri

Tavoite
Suunnitella tuotteen ja prosessin paras yhteensopivuus kehittämällä ja integroimalla uusia menetelmiä ja työkaluja

Tuemme asiakkaitamme tutkimus- ja kehitysvaiheesta alkaen. ALTENin osaaminen eri toimialoilta ja kyky innovaatioihin on hyödynnettävissä uusimpien teknologioiden ja robotiikan kehityksessä. Insinöörimme ja suunnittelijamme tekevät yhteistyötä keksiäkseen ja suunnitellakseen tuotteita, jotka vastaavat tarpeitasi:

 • Uusien materiaalien ja/tai kokoonpanoprosessien tutkimus ja validointi
 • Teollinen järjestelmämallinnus (esim. MBSE) ja digitaalinen simulointi (Plant Simulation, AnyLogic, 3DEXPERIENCE)
 • Virtual Run@Rate tai virtuaalinen käyttöönotto
 • Valmistusvaatimusten varhainen integrointi osaksi suunnitteluprosessia
 • Teollinen arkkitehtuuri
 • Robotisointi- tai automaatiostrategia kokoonpanolinjoille
 • Teollisuuden resurssien testaus- ja validointistrategia

Referenssi
Tapaustutkimus

Teollisen prosessin määrittely T&K-vaiheessa

Kun uusia valmistusprosesseja selvitetään, ALTEN auttaa asiakkaitaan arvioimaan uusien prosessien teollista kypsyystasoa monimutkaisten osien valmistuksessa. Prosessien kypsyystason lisäämiseksi ALTEN tuo asiakkailleen osaamista digitaalisissa simulaatioissa sekä prototyyppien toteutuksessa ja testauksessa, ja tarjoaa heille parannusehdotuksia ja toimintasuunnitelman seurantaa.

Digitaalinen jatkuvuus: tutkimuksesta tuotantoon

Osana digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ALTEN auttaa asiakkaitaan kehittämään ja omaksumaan ratkaisuja, jotka yhdistävät tuotteen arvoketjun kaikki sidosryhmät (Design, Industrialise, Produce ja Control). ALTENin monipuolinen osaaminen tuo teknistä lisäarvoa digitaalisten ratkaisujen rakentamiseen. Tämä on esimerkiksi mahdollistanut teollisten rajoitusten takaisinsyötön tuotteen suunnitteluprosessiin valmistuksen laadun parantamiseksi tai kustannusten alentamiseksi.

Teollistuminen

Tavoite
Nopeuttaa markkinoille tuloa

Teollistamispalveluidemme avulla voit parantaa teollisuuslaitostesi joustavuutta. Tämä on avaintekijä, jos haluat parantaa kilpailukykyäsi ja sopeutua nopeammin markkinoiden muutoksiin.

 • Parhaan valmistusprosessin määrittäminen (sisäinen/ulkoinen, työasema)
 • Suunnittelutoimiston tietojen muuntaminen teollistumisen tiedostoksi
 • Yhteydenpito tai koordinointi teollistumisprosessiin osallistuvien osastojen kanssa (laatu, HSE, ergonomia, logistiikka, hankinnat)
 • Tuotannon tukiresurssien tarjoaminen: työkalut, resurssit linjalle
 • Digitaalisen jatkuvuuden takaaminen suunnittelusta myyntiin
 • Tuki tuotteiden ja prosessien parempaan yhdistämiseen

Referenssi
Teollistumisen valmistelu

ALTEN työskentelee asiakkaansa kanssa kokoonpanolinjojen määrittelemiseksi ja mitoittamiseksi uuden lentokoneen teollista tuotantoa varten. Tähän kuuluu 3D-mallin analysointi, teollisten ratkaisujen optimointi suunnittelutoimiston kanssa, toimintojen jakaminen työasemille, toteutettavien prosessien määrittely, uusien valmistusteknologioiden käyttö, tarvittavien resurssien määrittely sekä kustannusten hallinta ja suunnittelu.

Teollisen suorituskyvyn parantaminen

Tavoite
Yhdistää laatu ja tuottavuus

Työskentelemme asiakkaidemme rinnalla ja autamme heitä saavuttamaan strategiset tavoitteensa tutkimalla ja ottamalla käyttöön heidän ekosysteemeihinsä räätälöityjä optimointiratkaisuja.

 • Tuotantotilan ja työasemien optimointi
 • Tuotteiden ja valmistusprosessien optimointi
 • Paikallinen tuki tuotantoryhmille
 • Poikkeamien ja tuotannon vaaratilanteiden vähentäminen

Referenssi
Tuotteen/prosessin poikkeamien hallinta

ALTEN suorittaa poikkeamien hallintaa rakenteellisten ilmailuosien tuotantovaiheissa. Analysoimme ja luokittelemme vian, ehdotamme korjausratkaisuja ja toteutamme korjauksen suunnittelutoimiston validoinnin jälkeen (alueet ja valmistustilaus). ALTEN tarjoaa myös asiantuntemustaan ​​tämän toiminnan hallinnassa ja tietojen analysoinnissa poikkeamien vähentämiseksi.

Digitaalinen murros

Tavoite
Nopeuttaa muutosta kohti tulevaisuuden teollisuutta

Digitalisaatiolla on keskeinen rooli teollisten järjestelmien muutoksessa. Tämä digitaalinen murros läpäisee kaikki teolliset järjestelmät. Tuomme sen osaksi asiakkaidemme muutosstrategian jokaista vaihetta.

ALTEN on mukana teollisen prosessin elinkaaren kaikissa vaiheissa. Parannamme prosessin tehokkuutta, joustavuutta ja kykyä vastata nopeasti markkinoiden muutoksiin. Toimimme teknologiaintegraattorina tietotaitoomme nojaten ja tarjoamme kattavaa asiantuntemusta, kuten:

 • Muutoksen hallinta
 • Digitaalinen kaksonen
 • Robotisaatio ja automaatio
 • Tiedonhallinta ja kyberturvallisuus

Referenssi
Tapaustutkimus

Valmistusmenetelmien muutos 3DEXPERIENCEn avulla

Osana valmistustoiminnan digitalisaatiota ALTEN osallistuu nykymenetelmien kehittämiseen kohti uutta DASSAULT 3DEXPERIENCE -ratkaisua. Parannamme myös näitä menetelmiä: laitosvaatimusten kerääminen, ratkaisujen määrittelytuki, kehittäjien liiketoimintavaatimusten vahvistaminen, testiskriptien kirjoittaminen ja uusien menetelmien jakelun tukeminen (muutoshallinta).

Laitosarkkitehtuurin suunnittelun digitalisointi Model-Based Systems Engineering (MBSE) -lähestymistavan avulla

ALTEN auttaa asiakastaan ​​tuotanto- ja kokoonpanolinjojen peruskorjausprojektissa. Tavoitteena on kerätä tietotaitoa ja soveltaa MBSE-lähestymistapaa niin, että voidaan tuottaa yleinen malli, jota asiantuntijat voivat kehittää edelleen. Kerätty tieto muotoillaan ja organisoidaan eri näkökulmien ja asiakkaan digitalisaatioratkaisun mukaisesti. Näin syntyy mallinnusmenetelmä, jota voidaan soveltaa myös tuleviin projekteihin.