Väärinkäytöksistä ilmoittaminen ja ilmoittajansuojelu

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen ja ilmoittajansuojelu 

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022,  ilmoittajansuojelulaki ) tuli voimaan 1.1.2023. Uuden lainsäädännön tavoitteena on luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat eräiden Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia. Laki antaa sen mukaisesti ilmoituksen tehneelle ilmoittajalle suojaa: ilmoitus on käsiteltävä luottamuksellisesti, eikä ilmoittajaan saa kohdistaa vastatoimia.

ALTEN Finland on perustanut ilmoittajansuojelulain mukaisen sähköisen ilmoituskanavan, jonka kautta voidaan tehdä ilmoitus ALTEN Finlandin toiminnassa havaitusta väärinkäytöksestä. Sähköinen ilmoituskanava on löydettävissä ALTEN Finlandin kotisivuilta. ALTEN Finland Whistleblowing-ilmoituskanava

Alla kerrotaan tarkemmin ilmoittajansuojelulaista, ilmoituksen tekemisestä ja sen sisäisestä käsittelystä.

Millaisista väärinkäytöksistä tai rikkomuksista ilmoituksen voi tehdä?

Ilmoituksia voi tehdä työn yhteydessä havaituista Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista tietyillä aloilla. Ilmoituksia voi tehdä rikkomisista, jotka

 • ovat rangaistavia
 • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
 • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

Ilmoittajan suojelulle on kolme yleistä edellytystä:

 • Ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa.
 • Rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.
 • Ilmoittaja ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on rangaistavaa, ja siitä voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.

Mitkä rikkomukset ja väärinkäytökset kuuluvat ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan?

Ilmoituksia voidaan tehdä seuraavilla aloilla havaituista väärinkäytöksistä:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteily- ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä

 • Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta
 • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta
 • kilpailusääntöjen rikkomisesta
 • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi
 • kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.

Poikkeuksena soveltamisalaan lakia ei kuitenkaan sovelleta rikkomiseen, joka koskee lääkelain säännöksiä yksityishenkilön henkilökohtaisten lääkkeiden tuonnista maahan tai sosiaalihuollon palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisyksiköstä, eräitä ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain säännöksiä tai eräitä rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain säännöksiä

Ilmoittajan suoja ja suojan saamisen edellytykset

Ilmoittajansuojelun avulla ilmoittajat voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä turvallisesti ja siten, että heidän henkilöllisyytensä on suojattu. Tieto ilmoittajan henkilöllisyydestä on salassa pidettävä tieto myös ilmoituksen jatkokäsittelyssä.

Ilmoittajansuojelu kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta.

Ilmoittajan suojelulle on kolme yleistä edellytystä:

 • Ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa.
 • Rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.
 • Ilmoittaja ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Ilmoittajan suojaa voi saada ilmoituksen tekevä ALTEN Finlandin työntekijä, entinen työntekijä, harjoittelija, työnhakija, alihankkija tai alihankkijan palveluksessa oleva, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja.

Lisäksi suojaa voi saada ilmoittajaa ilmoittamismenettelyssä avustava henkilö tai henkilö, jolla on yhteyksiä ilmoittajaan, jos he voisivat työnsä vuoksi joutua vastatoimien kohteeksi, sekä oikeushenkilö, joka on ilmoittajan omistuksessa tai jossa ilmoittaja työskentelee, ja joka voisi joutua vastatoimien kohteeksi.

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus on tehty ALTEN Finlandin omaan ilmoituskanavaan, ellei ilmoitusta voida lain nojalla tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoittajan suojaa saa myös henkilö, joka on tehnyt ilmoituksen anonyymisti, mutta joka voidaan tästä huolimatta tunnistaa.

Miten ilmoitus tehdään?

ALTEN Finlandin toiminnassa havaitusta ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvasta väärinkäytöksestä on ilmoitettava ensisijaisesti ALTEN Finlandin ilmoituskanavan kautta sähköisellä lomakkeella. (Linkki)

Eräissä tilanteissa ilmoitus voidaan tehdä myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoituksen pitää sisältää:

 • ilmoittajan nimi ja yhteystieto, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero tai osoitetiedot, ellei ilmoitusta tehdä anonyymisti
 • tieto siitä, mitä toimijaa ja väärinkäytöstä ilmoitus koskee
 • tarkempi selostus väärinkäytöksestä
 • tieto siitä, millaisessa asemassa ilmoittaja on ilmoituksen kohteeseen nähden.

Miten ilmoitus käsitellään?

ALTEN Finlandin Whistleblowing-tiimi on vastuussa ilmoituksen käsittelystä. Whistleblowing tiimiin kuuluvat Legal Counsel, HSEQ Manager ja HR Specialist. He käsittelevät ilmoituksen ilmoittajansuojelulain mukaisesti ja ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin ilmoituksen paikkaansa pitävyyden selvittämiseksi ja tarvittaessa rikkomiseen puuttumiseksi.

Mikäli ilmoitusta ei ole tehty anonyymisti, ilmoittaja saa seitsemän päivän sisällä ilmoituksen johdosta vastaanottovahvistuksen.

Mikäli ilmoitusta ei ole tehty anonyymisti, ilmoittaja saa kolmen kuukauden sisällä vastaanottoilmoituksen antamisesta myös tiedon siitä, mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

ALTEN Finland poistaa ilmoituskanavan kautta tulevat tiedot viiden vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, ellei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä ilmoittajansuojelulaissa tai muussa lainsäädännössä säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.

 

Ilmoittaminen oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle

Ilmoituksen voi tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, mikäli:

 • ilmoittajalle ei ole annettu mahdollisuutta ilmoittaa sisäisen ilmoituskanavan kautta,
 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella ei ole ryhdytty ilmoittajansuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin lain mukaisessa määräajassa,
 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perustella tai
 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi.

Ilmoituksen voi myös tehdä suoraan toimivaltaiselle Euroopan unionin toimielimelle tai laitokselle.

Ohjeita ilmoituksen tekemiseksi oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan löytyy täältä: täältä .

Lisätietoja asiasta antaa Whistleblowing-tiimi: Whistleblowing@alten.fi .

ALTEN Finlandin Whistleblowing-kanava: Henkilötietojen Käsittely