ALTEN VASTASI UUDEN TEHTAAN LAITOS- JA MEKANIIKKASUUNNITTELUSTA

ALTENin asiakas, joka on arvometallien käsittelyyn ja jalostukseen keskittyvä yritys, tilasi ALTENilta laitos- ja mekaniikkasuunnittelun uuden tehtaan rakentamista varten. Asiakkaan tavoitteena oli rakentaa tehdas, jossa arvometalleja oli mahdollista käsitellä ja jalostaa vastaamaan markkinoiden tarpeita. ALTENin vastuulla oli siis tehtaaseen liittyvä suunnittelutyö. Paikalliset urakoitsijat vastasivat suunnittelutyön jälkeen laitoksen rakennuksesta.

Projektin toteutus
Projektin detaljivaihe kesti noin 1,5 vuotta. Siihen lukeutui teknisten dokumenttien laatiminen ja toimittaminen asiakkaalle paikallista rakennustyötä varten. Detaljivaiheen jälkeinen käyttööottovaihe kesti muutaman kuukauden. Laitos oli käyttövalmis kolme vuotta siitä, kun ALTENin vastuulla oleva suunnittelutyö oli aloitettu.
Projektin sidosryhmiin kuuluivat sekä ALTENin että asiakkaan puolelta mm. putkistosuunnittelijat, prosessisuunnittelijat, automaatiosuunnittelijat, sähkösuunnittelijat, teräsrakennesuunnittelijat ja muut mekaniikkasuunnittelijat sekä tuotelinjojen edustajat ja projektijohto.

Projektissa mukana senioritason suunnittelijoita
Projektissa toimineilla ALTENin suunnittelijoilla oli juuri tähän projektiin tarvittavaa teknistä kokemusta ja osaamista, mikä oli asiakkaan alkuperäinen vaatimus. Projektiin valikoitui ALTENin senioritason suunnittelijoita.
Projektin etenemistä helpotti myös se, että kyseessä oli ALTENin pitkäaikainen asiakas. Näin ollen yhteiset toimintatavat olivat jo olemassa, ja asiakkaalla käytössä olevat työkalut suunnittelijoillamme hallussa.

Laitossuunnitteluinsinöörin monipuoliset työtehtävät projektissa
Laitossuunnitteluinsinöörin näkökulmasta tehtäviin kuuluivat mm. koko laitoksen pohjapiirroksen laatiminen ja 3D-mallin luominen ja ylläpitäminen, sekä putkistoreittisuunnittelu ja betonisuunnittelu.
Työkaluina käytettiin monipuolista Cad design -ohjelmaa. Suunnittelutyö tehtiin 3D:nä ja 2D:nä.
Projekti oli nopeatempoinen ja menestyäkseen tämän tyylisessä projektissa, suunnittelijoiden sitoutuminen projektiin oli ensisijaisen tärkeää. Muutoksenhallinta, ja kokonaisuuden alati muuttuva hahmottaminen projektin aikana, asettivat omat haasteensa. Ne kuitenkin selätettiin eri sidosryhmien välisellä aktiivisella kommunikaatiolla sekä pitkällä alan kokemuksella.